messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร : 0933356361
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายพสิษฐ์ เข็มบุบผา
เจ้าพนักงานประปา
นายพีรเดช ประดับสุข
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายวิโรจน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสาคร นามวงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววิภาวดี สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐพงค์ นามโคตร
คนงานทั่วไป
นายประพันธ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายทวีชัย มาลา
พนักงานจ้างเหมา