messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
find_in_page ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 49
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนดั่ง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองนา หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 293
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 9.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กำหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 299
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูงเฉลี่ย 9.70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท กำหนด ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 302
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทกาหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 292
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมคุมลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาท ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๙.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาทกาหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 275
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๓/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 290
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๑/๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่มบ้านหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศาลากัลกฤษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านกอเลา หมู่ที่ 2 ไป บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านขยับ หมู่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านระหุ่ง หมู่ 10 ไปบ้านศาลากัลพฤษ์ หมู่ 14 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 320
ประกาศผู้ได้รับการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดหวาย หมู่ 8 ไป สายบ้านพะเนา หมู่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองอาคูณ หมู่ 5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 290
ประกาศผู้ได้รับการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกอเลา หมู่ 2 -บ้านฮ่อง หมู่ 15 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียรบ้านอีสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานสมาคมนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียรบ้านขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 52.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานสมาคมนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 265
1 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2