messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้บริหารองค์กร
นายชยามร บุญเต็ม
นายก อบต.ปราสาท
นายชยามร บุญเต็ม
นายก อบต.ปราสาท
แผนการดำเนินงาน
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ อบต.ปราสาท

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗
การลงพื้นที่จัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ปราสาทบ้านปราสาท
 
cast ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
กิจกรรมประจำเดือน ก.พ.67 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง/ประชาสัมพันธ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้1,029
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,163
ทั้งหมด 149,470


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ