messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_circle คณะผู้บริหาร
นายชยามร บุญเต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 08 9222 3646
นายชนชน โพธิราบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 08 3385 4456
นายอดิศร สุขจันททร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 08 1147 0474
นายเสริม เจียงวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 06 1048 6515
account_circle ฝ่ายสภา
นายสถิตย์ บุญเต็ม
ประธานสภา อบต.
โทร : 0822468525
นายเกษม สิงห์เงิน
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0641053844
นางจุรี พัฒนศิริวงค์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0933356361
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 0802671624
นายสิทธิชัย นิยมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทร : 0964199502
นายวิทยากร นามวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร : 0934670089
นายจำเนียร คะหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร : 0614285717
นายสมพร สระทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 0884699599
นายระพิน สุขจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 0842953386
นายเพียร บุตรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 0981844013
นายมวล ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร : 0654684082
นางบังอร วงค์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 0651069545
นายพิศ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร : 0610846612
นายวรพล หาญเสมอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทร : 0827243056
นายบุญจันทร์ บัวไขย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทร : 0860891886
นายศักดา งามศิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
โทร : 0908272506
นายสนธยา ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทร : 0871481621
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0933356361
นายวรเชฎฐา ทองปาน
รองปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0895830451
นางธันยมัย บุญเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0625859638
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง
โทร : 0933356361
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0636298298
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0610541802
รอบรรจุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
group สำนักงานปลัดฯ
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไปรักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
นายอธิราช รัตนวิไสย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางนภาพร ทาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฤทธิไกร ทองไหม
นักวิชาการเกษตร
นางสาวจุฑามาศ เดชหาญ
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสระแก้ว วงศ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการ
พันจ่าเอกวิทยา สาระทา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพรไพลิน แสนปาง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวดวงรัตน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรุ่งสว่าง ศรีโพนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายชิน เสาร์ศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายมนูญ วิลัยเกษ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวพรรณจิรา ชินบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวปิติพร บุราคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
ภารโรง
ว่าง
ยาม
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายคาน เปี่ยมจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
นางวรจิตร สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
group กองคลัง
นางธันยมัย บุญเนตร
จพง.จัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอนันตศักดิ์ แก้วเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางธันยมัย บุญเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอรัญไชย ชัยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศราภรณ์ ราชรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
group กองช่าง
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น)
โทร : 0933356361
ว่าง
วิศวกรโยธา
นายพสิษฐ์ เข็มบุบผา
เจ้าพนักงานประปา
นายพีรเดช ประดับสุข
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายวิโรจน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสาคร นามวงค์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาววิภาวดี สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประพันธ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายทวีชัย มาลา
พนักงานจ้างเหมา
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับต้น)
โทร : 0610541802
นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นายสุรชาติ พานทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวนิธิดา นามวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอาทิตย์ สุขดี
คนงานทั่วไป
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาท
นางบรูณ์ภาค ภูมิโภคพัฒน์
หัวหน้าศูนย์ฯ
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรารัตน์ สมศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรสุดา หมุ่ยโท
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา สระทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงใจ บัวไข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง
นางสุพิน ธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์ฯ
โทร : 0951492803
นางประดับ มาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุบล บุญตา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก