องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_circle คณะผู้บริหาร
นายชยามร บุญเต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 089-2223646
นายสมบูรณ์ สายคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 085-2014252
นายอนุชิต วิลัยเกษ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8731460
นายประสิทธิ์ บุญเต็ม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
โทร : 081-0772116
account_circle ฝ่ายสภา
นายสถิตย์ บุญเต็ม
ประธานสภา อบต.
โทร : 0822468525
นายเกษม สิงห์เงิน
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0641053844
นายมวล ศรีสุข
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0654684082
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 0802671624
นายเจตุพล แก้วสมุทร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทร : 0622100165
นายวิทยากร นามวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร : 0934670089
นายจำเนียร คะหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร : 0614285717
นายสมพร สระทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 0884699599
นายระพิน สุขจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 0842953386
นายเพียร บุตรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 0981844013
นางบังอร วงค์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 0651069545
นายพิศ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร : 0610846612
นายวรพล หาญเสมอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทร : 0827243056
นายบุญจันทร์ บัวไขย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทร : 0860891886
นายศักดา งามศิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
โทร : 0908272506
นายสนธยา ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทร : 0871481621
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0933356361
นายวรเชฎฐา ทองปาน
รองปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0895830451
นายวรเชฏฐา ทองปาน
รองปลัดฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองคลัง
โทร : 0895830451
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง
โทร : 0933356361
นายอธิราช รัตนวิไสย์
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0636298298
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รรก.ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ
โทร : 0610541802
group สำนักงานปลัดฯ
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอธิราช รัตนวิไสย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางนภาพร ทาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฤทธิไกร ทองไหม
นักวิชาการเกษตร
นายสระแก้ว วงศ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรชาติ พานทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
พันจ่าเอกวิทยา สาระทา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวดวงรัตน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยธุรการ
นายรุ่งสว่าง ศรีโพนทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเสาวลักษ์ บุราคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชิน เสาร์ศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายพล แก้วจันทร์
ยาม
นายสมชาย แก้วจันทร์
ภารโรง
นางสาวนิธิดา นามวงค์
พนักงานจ้างเหมา
นายคาน เปี่ยมจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
นางวรจิตร สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)
group กองคลัง
ว่าง
ผอ.กองคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์แสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางธันยมัย บุญคำมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายอนันตศักดิ์ แก้วเหลา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายอรัญไชย ชัยแก้ว
ผู้ช่วย จพง.พัสดุ
นางสาวสุนีย์นันท์ อาวะศรี
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอาภาพรรณ โกยทรัพย์
พนักงานจ้างเหมา
group กองช่าง
นายชาญชัย สำราญจิตร์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพสิษฐ์ เข็มบุบผา
เจ้าพนักงานประปา
นายพีรเดช ประดับมุข
นายช่างโยธา
นายวิโรจน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายสาคร นามวงค์
ผู้ช่วยไฟฟ้า
นางสาววิภาวดี สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา
นายประพันธ์ เกิดแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายทวีชัย มาลา
พนักงานจ้างเหมา
group กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผูอำนวยการกองฯ
นายอาทิตย์ สุขดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางเกศราภรณ์ ตระกูลศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราสาท
นางบรูณ์ภาค ภูมิโภคพัฒน์
หัวหน้าศูนย์ฯ
นางประมนต์ โคตพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรารัตน์ สมศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรสุดา หมุ่ยโท
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจินตนา สระทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงใจ บัวไข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดขะยูง
นางสุพิน ธรรมชาติ
หัวหน้าศูนย์ฯ
โทร : 0951492803
นางประดับ มาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุบล บุญตา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก