องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0933356361
นายวรเชฎฐา ทองปาน
รองปลัด อบต.ปราสาท
โทร : 0895830451
นางธันยมัย บุญเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0625859638
นางจุรี พัฒนศิริวงศ์
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองช่าง
โทร : 0933356361
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0636298298
นางณัฐนันท์ บัวพันธ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0610541802