messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราห์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือบริหารงานทางสำหรับ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือ “การปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ” poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 43
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 223
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดัวยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 236
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 251
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 227
คู่มือ การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 218
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : prasat001 | เปิดอ่าน : 228
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2