messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
account_circle ฝ่ายสภา
นายสถิตย์ บุญเต็ม
ประธานสภา อบต.
โทร : 0822468525
นายเกษม สิงห์เงิน
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0641053844
นางจุรี พัฒนศิริวงค์
เลขานุการสภาฯ
โทร : 0933356361
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร : 0802671624
นายสิทธิชัย นิยมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทร : 0964199502
นายวิทยากร นามวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร : 0934670089
นายจำเนียร คะหาญ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร : 0614285717
นายสมพร สระทอง
สมาชิกสภา หมู่ 5
โทร : 0884699599
นายระพิน สุขจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร : 0842953386
นายเพียร บุตรดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร : 0981844013
นายมวล ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
โทร : 0654684082
นางบังอร วงค์จันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
โทร : 0651069545
นายพิศ พรมมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
โทร : 0610846612
นายวรพล หาญเสมอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
โทร : 0827243056
นายบุญจันทร์ บัวไขย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
โทร : 0860891886
นายศักดา งามศิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
โทร : 0908272506
นายสนธยา ประทุมวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
โทร : 0871481621