messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท thumb_up กระดานสนทนา call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปราสาท
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group สำนักงานปลัดฯ
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไปรักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
นายอธิราช รัตนวิไสย
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวเรืองไร อินทรากอง
นักจัดการงานทั่วไป
นางนภาพร ทาจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายฤทธิไกร ทองไหม
นักวิชาการเกษตร
นางสาวจุฑามาศ เดชหาญ
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสระแก้ว วงศ์งาม
เจ้าพนักงานธุรการ
พันจ่าเอกวิทยา สาระทา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวพรไพลิน แสนปาง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวดวงรัตน์ สุขจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรุ่งสว่าง ศรีโพนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายชิน เสาร์ศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายมนูญ วิลัยเกษ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวพรรณจิรา ชินบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวปิติพร บุราคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอาทิตย์ สุขดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
ภารโรง
ว่าง
ยาม
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายคาน เปี่ยมจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (คนสวน)
นางวรจิตร สุขจันทร์
พนักงานจ้างเหมา (แม่บ้าน)